Fauna a flóra

Tatranský národný park je najstarším národným parkom na Slovensku.  Tvorí ho najvyššia horská skupina v  karpatskom oblúku s najvyšším vrcholom - Gerlachovským štítom (2655 m). Člení sa na Východné Tatry   (Vysoké a Belianske) a Západné Tatry. Dĺžka Vysokých Tatier je 26 km, Belianskych Tatier 14 km a Západných Tatier 37 km. Územie národného parku zaberá rozlohu 73 800 ha, jeho ochranné pásmo 30 703 ha. Spolu s poľským národným parkom (TPN) je TANAP od roku 1993 Biosférickou rezerváciou UNESCO. Ročne navštívi národný park takmer 3,5 mil. návštevníkov, sieť turistických chodníkov má dĺžku cca 600 km. Najvyšším vrchom Západných Tatier je Bystrá (2 248 m n. m.) a Belianskych Tatier je Havran (2 152 m n. m.).

Komplex Jaloveckej doliny sa vyznačuje svojou jedinečnosťou, tým ,že predstavuje temer ucelenú vzorku flóry a fauny Tatranského národného parku. 
 

FLÓRA
Podľa nadmorskej výšky je možné oblasť Červenca, Babiek a Sivého vrchu rozdeliť na niekoľko vegetačných stupňov:

Horský stupeň (montánny) 800 až 1550 m n. m. – v porastoch prevažuje smrek, vhodné podmienky pre existenciu tu majú čučoriedky a brusnice, z rastlinných druhov ľalia zlatohlavá, kyslička obyčajná, horce, na lúkach sa vyskytuje bôľhoj lekársky, šafran karpatský, prvosienka vyššia a v zamokrených častiach aj mäsožravá tučnica obyčajná.
Podhôľny stupeň (subalpínsky) 1550 až 1800 m n. m. – dominantné postavenie tu má kosodrevina, do ktorej sa vmiešava limba, breza, jarabina a vŕby. Rastie tu vzácny klinček lesklý, ktorý rastie iba na Slovensku a je považovaný za západokarpatský paleoendemit (žil už v treťohorách). Z ďalších druhov sa tu vyskytuje napríklad šucha obojpohlavná, kamzičník rakúsky, kýchavica biela, kosatka kalíškatá, soldanelka karpatská.
Hôľny stupeň (alpínsky) 1800 až 2300 m n. m. – tvoria alpínske lúky s množstvom vysokohorských kvetov, tráv a lišajníkov. K typickým predstaviteľom tohto stupňa na vápencovom podloží patrí plesnivec alpínsky, horec Clusiov, prvosienka holá, dryádka osemlupienková, všivec Oederov.

FAUNA

Oblasť Červenca, Babiek a Sivého vrchu je domovom rozmanitej fauny. Bezstavovce tvoria významnú a zároveň najväčšiu skupinu lokálneho živočíšstva. Nájsť sa tu dá napríklad fúzač karpatský, bystruška potočná, čmeľ zemný alebo očkáň vysokohorský. Salamandra škvrnitá a skokan hnedý zastupujú obojživelníky a z plazov je možné pozorovať vretenicu severnú alebo horský poddruh jašterice živorodej. Územie je bohaté aj na avifaunu. Vyskytujú sa tu vzácny hlucháň hôrny a tetrov hoľniak spolu s jariabkom hôrnym. Z dravcov je v týchto lokalitách možné zazrieť okrem myšiaka hôrneho, sokola myšiara aj sokola sťahovavého a orla skalného. Z nočného vtáctva treba spomenúť druhy ako lelek lesný, pôtik kapcavý, nevynímajúc najmenšiu európsku sovu - kuvička vrabčieho. Spevavce sú zastúpené druhmi ako kolibkárik čipčavý, drozd trskota, drozd plavý, krkavec čierny alebo kôrovník dlhoprstý a mnohými inými. Výskyt cicavcov je tu od drobnejších hlodavcov (veverica stromová, ryšavka žltohrdá, hraboš tatranský), cez šelmy (od bežnejšej kuny skalnej či líšky hrdzavej, po vzácnejšie ako sú mačka divá, rys ostrovid, vlk dravý či medveď hnedý), až po väčšie kopytníky (diviak lesný, srnec lesný, jeleň lesný).

 

METEOROLÓGIA

Horské oblasti významne ovplyvňujú kolobeh vody v prírode, tzv. hydrologický cyklus. Od roku 1987 sa v závere Jaloveckej doliny meria prietok na Jaloveckom potoku. V Tokarinách , na Červenci a na Salatíne sú meteorologické stanice, ktoré poskytujú údaje o zrážkach, teplote vzduchu, výške snehu prípadne ďalších meteorologických prvkoch.
Zaujímavosti z meteostanice na Červenci (1500 m n.m.):
- Maximálna zrážka za 10 minút :  26 milimetrov  (čiže 26 litrov /m2)
- Maximálny prietok v ústí Jaloveckého potoka:  22 m3/sek. (máj 2014)    
- Maximálna výška snehu:  220 cm  (január 2000)
- Maximálna teplota:  + 27,9 oC  ( júl 2007)
- Minimálna teplota:   - 26.6 oC  ( február 2005)
- Priemerný ročný úhrn zrážok:  1560 mm
- Priemerná ročná teplota vzduchu:  3,03 oC

 

 

 

Pre správne fungovanie tohoto webu a jeho ďalšie zlepšovanie používame súbory cookies. Viac informácií